•  

      

    ERREA FOR THE LOVE OF SPORT

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego ERREA-SKLEP

1. Właścicielem Sklepu Internetowego ERREA-SKLEP.PL jest Marek Lagierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

"PRO-SPORT" Marek Lagierski

41-250 Czeladź,

ul. Narutowicza 19

REGON: 272577480

NIP: 643-103-37-05

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 4205/92 UM Siemianowice Śląskie

Nr konta bankowego: 06 2490 0005 0000 4530 0014 8481

 

1.1. Adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: 

41-250 Czeladź,

ul. Narutowicza 19 

adres poczty elektronicznej: biuro@errea-sklep.pl 

tel. 509-987-003

1.2. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Pro-Sport Marek Lagierski. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Pro-Sport Marek Lagierski prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Sprzedaż prowadzimy zarówno wysyłkowo jak również bezpośrednio w sklepie. Zamówienia wysyłkowe można składać z naszych stron za pośrednictwem formularza, wysyłając e-mail na adres:  
biuro@errea-sklep.pl , bądź telefonując pod numer 509-987-003
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

2.1. Ceny towarów znajdujących się w ERREA-SKLEP wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT.

3. Ceny podane przy poszczególnych towarach są wiążące z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku niemożności spełniania przez ERREA-SKLEP świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z powodu wyczerpania się partii towaru, ERREA-SKLEP zastrzega sobie prawo do zwolnienia ze zobowiązania poprzez zaproponowanie świadczenia zastępczego w postaci produktu z tej samej grupy, tej samej jakości, w tej samej cenie. O zaistniałych okolicznościach klient zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie. Klient ma prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy.

4. ERREA-SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów w sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

W ciągu 1-2 dni roboczych od otrzymania zamówienia drogą internetową, na adres mailowy zamawiającego odsyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu towaru przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu. Opłata za towar (cena brutto plus koszt przesyłki) uiszczana jest przez Zamawiającego przy odbiorze towaru.

5. Zakupiony towar wysyłany jest poprzez usługę Paczkomaty InPost..

Koszt wysyłki wynosi odpowiednio : 

- 15,00 zł : waga do 3 kg

- 25,00 zł : waga 3-30 kg

6. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w punkcie 7.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 - pisemnie na adres: ul. Narutowicza 19, 41-250 Czeladź;

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@errea-sklep.pl
 
Przykładowy formularz oświadczenia znajduje się tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 
7.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
7.2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Narutowicza 19, 41-250 Czeladź.
 
7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
7.4.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.4.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.5. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

8. REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
8.2.1. pisemnie na adres: ul. Narutowicza 19, 41-250 Czeladź;
8.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@errea-sklep.pl

8.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Narutowicza 19, 41-250 Czeladź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.6. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl